رویاروئی ایران شیعی با عربستان سعودی سلفی؛یک جنگ نیابتی در منطق

23 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درگیری های خاورمیانه از سوریه و لبنان و عراق تا بحرین و اخیرا یمن راشماری از تحلیل گران سیاسی انواعی از جنگ نیابتی میان ایران و سعودی می دانند. حکومت ایران که از سال ۱۳۵۷در اختیار رو حانیت شیعه قرار گرفته است از جنبش های شیعی در منطقه حمایت سیاسی، مالی ، و در مورد سوریه لبنان حمایت نظامی می کند.