شهروندان ایرانی و حق انتخاب

06 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا به عنوان یک شهروند ایرانی از حق انتخاب در سبک و نوع زندگی برخوردارید؟ وضعیت فعلی شما محصول انتخاب شماست یا انتخاب حکومت؟