افزایش نگرانی ها درباره بحران سوریه با حضور قدرت های جهانی در دوسوی مناقشه

06 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با شدت گرفتن بحران سوریه، حضور رو در روی قدرت‌های بزرگ جهانی‌ در دو جبهه‌، نگرانی‌‌هایی‌ را در کشورهای منطقه ایجاد کرده است.گزارش شپول عباسی