شبکه‌های اجتماعی برای ایرانیان فیلتر است اما مقامات رژیم ایران از آنها برای تبلیغ استفاده می‌کنند

16 شهریور 1398