شب احیا در نیویورک برای قربانیان حمله به مراسم مذهبی یهودیان؛ بهنام ناطقی گزارش می‌دهد

11 دی 1398