بخشی از برنامه شطرنج | اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری را نابود کرد

16 بهمن 1397