بخشی از برنامه شطرنج | قانون اساسی از خروج پول مردم ایران به نفع گروه‌های جهادی حمایت می‌کند

16 بهمن 1397