بخشی از برنامه شطرنج | وعده آزادی برای زنان در آستانه انتخابات با هدف جمع کردن رای است

17 بهمن 1397