شاهزاده اسپانيايی به دادگاه احضار شد

17 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاهزاده کریستینا، دختر پادشاه اسپانیا، به اتهام فساد مالی به دادگاه فراخوانده شده است. شاهزاده کریستینایِ چهل و هشت ساله، باید هشتم ماه مارس به اتهام همکاری با همسرش در ارتباط با پولشویی و تقلب مالیاتی در دادگاه حاضر شود. گزارش از نيلوفر پورابراهيم.