شهران طبری: حزب ملی اسکاتلند به دنبال تجزیه نخواهد بود

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شهران طبری در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا معتقد است به رغم موفقیت بی سابقه حزب ملی اسکاتلند در انتحابات این حزب به دنبال تجزیه اسکاتلند نخواهد بود، بلکه از این پیروزی احتمالا برای گرفتن امتیاز استفاده خواهد کرد.