شهرام جزایری تاجر شناخته شده ایرانی از زندان آزاد شد

11 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرام جزایری تاجر شناخته شده ایرانی پس از تحمل یازده سال زندان آزاد شد . پرونده شهرام جزایری از جنجالی ترین پرونده های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران بشمار می رود . در سالهای اخیر پرونده هایی دیگر در این ارتباط و با حجم فساد مالی گسترده تردر دستگاه قضایی ایران مطرح شده است .