اشاره به ایران در جلسه کمیته منتخب امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

16 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته منتخب امور خارجی مجلس نمایندگان در مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا امروز با شرکت چند کارشناسِ برنامه های تقویت دمکراسی و روند انتخابات آزاد و ترویج حکومت‌داری دمکراتیک و جوامع آزاد مدنی در خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل جلسه داد. گزارش شهلا آراسته