شادی و هیجان ممنوع!

07 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دلیل برخورد با شادی‌های همگانی و عمومی چیست؟ آیا تجربه‌ای از این برخوردها را دارید؟