سفر، برنامه ریزی و مشکلات زیرساختی در ایران

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در تابستان و ایام تعطیلات همیشه جاده های ایران مساله ساز بوده اند. چرا گسترش جاده های ایران منطبق با نیازهای ناشی از افزایش جمعیت نیست؟ به نظر شما چگونه می توان مشکلات سفر را چاره کرد؟