صفحه آخر ۶ سپتامبر ۲۰۱۹: گاندو: نمادِ ابتذالِ یک نظامِ فاشیستی

15 شهریور 1398