صفحه آخر ۴ دسامبر ۲۰۱۵: جنبش دانشجویی و سرود آن «یار دبستانی».

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

این برنامه صفحه آخر در بخش نخست با حشمت طبرزدی، از فعالان سابق دانشجویی، به دلائل رخوت کنونی جنبش دانشجویی پرداخت و در قسمت دوم در گفتگو با سراینده سرود یاد دبستانی، به فشارهایی که حکومت علیه او متوسل شده پرداخت.