صفحه آخر، ۳ آوریل ۲۰۱۵:تفاهم هسته ای و سالگرد انقلاب ۱۳۵۷

14 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمان برنامه ابوالحسن بنی صدر در ابتدا در مورد تفاهم هسته ای گفت ایران تسلیم غرب شده چون اقتصاد فروپاشیده دارد حکومت را به سمت سقوط می برد. در ادامه درخصوص چگونگی دخالت غرب در سرنوشت ایران گفت نتیجه کنفرانس،عدم حمایت غرب از شاه و حمایت از بختیار بود که عملی نشد و انقلاب، خمینی را به ایران برد.