صفحه آخر، ۲۷ فوریه : آخوندهای لات حکومتی: جعفر شجونی و هادی غفاری

08 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخوندهای حکومتی لات و اوباش، موضوع این هفته بود. دو نمونه از این آخوندها معرفی شدند: جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز و دبیر جامعه وعاظ تهران و طرفدار احمدی نژاد؛ و هادی غفاری، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی و طرفدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی.