صفحه آخر ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹: مالتی میلیاردرهای بعد از انقلاب ۵۷: علی انصاری و برادران

05 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

صفحه آخر برنامه ای است متفاوت که بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدم‌های خبر می‌پردازد تا با نگاهی بی‌طرفانه، دیروز و امروز آدم‌ها را در برابر بینندگان قرار دهد.