صفحه آخر ۱۸سپتامبر ۲۰۱۵: مسئله «خودروی ملی»

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، پس از گزارش مفصلی از نقائص خودروی ساخت داخل و خطرات جدی این خودروها برای سرنشینان، با جمشید اسدی به ابعاد اقتصادی موضوع هم در پیوند با جیب مردم و هم سود مسئولان پرداخته شد.