صفحه آخر ۱۱ دسامبر ۲۰۱۵: وقف در جمهوری اسلامی ایران

20 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، به درآمدهای بی حسابی که روحانیت حاکم در ایران به نام موقوفات مذهبی و نیز وقف های غیرمذهبی، نصیب خود می کند، پرداخته شد. مهمان برنامه با ارائه آمار و ارقام دقیق، به سهم ولی فقیه درموقوفات ایران پرداخت.