موافقت مشروط دولت اوباما با بررسی تجدید قانون تحریم ایران

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیته روابط خارجی سنا امروز تحت عنوان "اقدامات اخیر ایران پس از اعمال توافق هسته ای" جلسه دارد. که با توجه به ادامه آزمایشهای موشکهای بالستیکی ازسوی ایران خلاف قطعنامه ۱۹۲۱ شورای امنیت و دیگر اقداماتی است که نگرانی قانونگذاران از هردوحزب را تشدید کرده تشکیل میشود.گزارش شهلا آراسته