بازی طالبان

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیلی غفار– سخنگوی حزب همبستگی افغانستان – کابل: حملات پراکنده طالبان به اینجا و آنجا در افغانستان مثل بازی موش و گربه برای فریب مردم است و از دیگر سو گروه های سیاسی شمال نیز از این بازی سود می برند تا چهره های ضدطالبان و ملی بخود بگیرند.