صدرالدین الهی – بنیانگذار کیهان ورزشی

26 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهداف اولیه اهداف انتشار کیهان ورزشی پی ریزی سه ستون: رهایی ، تعادل و نظم بخشیدن در جامعه ورزشی بود. گسترش ورزش در ایران مدیون خاندان پهلوی بویژه محمدرضاشاه است که همواره حامی ورزش و ورزشکاران بود.