رواج استفاده از «اسکوترهای برقی» در جنوب کالیفرنیا

12 مرداد 1397