چرا برج کج پیزا همچنان استوار است؟

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برج کج پیزا در ایتالیا دهه هاست دانشمندان را متحیر کرده است که چگونه به رغم زمین لرزه ها همچنان استوار باقی مانده است؟ پژوهشی که اخیرا انجام شده جوابی بر این پرسش دارد.