راهپیمایی برای علم

03 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا و بسیاری دیگر از نقاط جهان صدها شهر دیروز میزبان راهپیمایی های مردمی به نفع علوم و تحقیقات بودند. برنامه ریزان این راهپیمایی ها امیدوارند توجه دولتها را به حقایق موجود درباره مسائل پزشکی، محیط زیست، اقتصاد، و امنیت جلب کنند.