انسانها کی به قاره آمریکا قدم گذاشتند؟

09 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مطالعات اخیر یک دانشمند آمریکایی حاکی از آن است که انسان بسیار پیشتر از آن چه تصور می شد به قاره آمریکا رسیده است. نظریه ای که با شک و تردید روبرو شده است. این دانشمند ولی از نظریه خود دفاع می کند.