انسانها کی به قاره آمریکا قدم گذاشتند؟

09 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مطالعات اخیر یک دانشمند آمریکایی حاکی از آن است که انسان بسیار پیشتر از آن چه تصور می شد به قاره آمریکا رسیده است. نظریه ای که با شک و تردید روبرو شده است. این دانشمند ولی از نظریه خود دفاع می کند.