راهپیمایی دانش آموزان در واشنگتن

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واشنگتن پایتخت آمریکا و چند شهر دیگر جهان امروز صحنه تظاهرات و راهپمائی هائی کم سابقه خواهد بود، که با هدف وضعِ قوانین سختگیرانه در مورد اسلحه برگزار می شود. آنچه این تظاهرات و راه پیمائی ها را متمایز می سازد، معترضین اند که این بار بیشترشان دانش آموز هستند.