سازمان بهداشت جهانی می‌گوید خطر مرگ ویروس جدید کرونا بیش از میزان محاسبه شده قبلی است

14 اسفند 1398