شرکت گروه تئاتر سایه در جشنواره "میدتاون"

16 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گروه مستقل و تجربی تئاتر سایه علی رغم موانع بسیار به امید آنکه بتواند تجربه های تازه کسب کند و غیر ایرانی ها را جریان تئاتر امروز ایران آشنا کند ،این گروه چندی پیش برای شرکت در جشنواره "میدتاون" به نیویورک سفر کرد و آخرین نمایش خود را روی صحنه برد ​