گزارش نازآفرین میرزاخلیلی از ابراز آمادگی روسیه برای ساخت نیروگاه اتمی عربستان

27 فروردین 1398