تغییرات اساسی در ارکان قدرت عربستان توسط ملک سلمان

10 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان سعودی دست به تغییرات اساسی در ترکیب کابینه دولت آن کشور زده است. برخی از تحلیل گران بر این باورند ، به رغم برکناری دبیر کل امنیت ملی آن کشور ، در سیاست ریاض در قبال ایران ،تغییر اساسی دیده نخواهد شد.