تغییرات اساسی در ارکان قدرت عربستان توسط ملک سلمان

10 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان سعودی دست به تغییرات اساسی در ترکیب کابینه دولت آن کشور زده است. برخی از تحلیل گران بر این باورند ، به رغم برکناری دبیر کل امنیت ملی آن کشور ، در سیاست ریاض در قبال ایران ،تغییر اساسی دیده نخواهد شد.