سازمان ملل از عربستان سعودی درباره زنان زندانی گزارش خواست

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان ملل متحد از دولت عربستان سعودی خواسته در مورد وضعيت زنان زندانی که در زمينه دفاع از حقوق زنان فعاليت داشته اند به اين سازمان گزارش دهد. اين افراد زمانی بازداشت شده اند که عربستان سعودی در آستانۀ لغو قانون منع رانندگی برای زنان قرار دارد.