وزیر خارجه عربستان در ژاپن هم علیه ایران موضع گرفت

12 شهریور 1395