اشلی پیترسون تحلیلگر بازار نفت: اثرات حمله به عربستان به زودی در بازار نفت جهان دیده می‌شود

26 شهریور 1398