عربستان بقایای سلاح های ایرانی مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی این کشور را نمایش داد

27 شهریور 1398