کمدین مسلمان آمریکایی علیه عربستان چه گفت که نتلفیکس به درخواست عربستان آن را سانسور کرد

12 دی 1397