ساعت خبر

23 مهر 1393
بشنوید
ساعت خبر
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مشروح خبرهای ايران و جهان، بحث و بررسيهای مهمترين رويدادهای خبری روز در گفتگو با خبرسازان، کارشناسان و تحليلگران