سانسور اينترنتی دولتی در ترکيه

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه پیش نویس لایحه ای که به مقام ها اجازه می دهد دسترسی به اینترنت را محدود و استفاده از اینترنت توسط کاربران را کنترل کنند به مساله حادی تبديل و موجب تظاهرات در آن کشور شده است. منتقدان این اصلاحیه آن را سانسور اینترنتی دولت می خوانند. گزارش از نازی پويا.