بحران اقتصادی در ایران، فروش کلیه و اعضای بدن را رایج کرده است؛ گزارش علی جوانمردی

29 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش فروش اعضای بدن در ایران ھمزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، بە معضلی غیرقابل کنترل تبدیل شدە است. بطوریکە در ماهھای اخیر آگھی فروش اعضای بدن توسط جوانان بیكار و یا مالباختە در ھر شھری دیدە می شود. علی جوانمردی گزارش میدھد: