نظارت بر اینترنت به گروهی بین المللی واگذار می شود

22 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای شرکت اینترنتی برای نامها و شماره های واگذار شده، موسوم به آی کان (ICANN ) پذیرفته اند که نظارت بر اینترنت جهانی به یک گروه جهانی واگذار شود. آی کان در آمریکا مستقر است و از زمان پیدایش اینترنت در جهان، بر آن نظارت می کند.