صادرات نفت ایران تا دوران جنگ کاهش یافت

22 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است. فروش نفت اصلی ترین منبع درآمد دولت ایران است. با اینکه کشورهای غربی بر تحریم بیشتر جمهوری اسلامی اصرار دارند اما مقام های ایران با رد کاهش تولید و فروش نفت، بر فعالیت هسته ای مشکوک خود اصرار دارند. گزارش آرش سیگارچی :