رئيس ستاد ارتش پاکستان از نخست وزير شاکی است

26 دی 1390