رئیس بنیاد حقیقت خاورمیانه: هشدار می دادند که انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم خشونتبار خواهد بود اما چنین نشد

24 اردیبهشت 1398