رياست جمهوری محمدعلی رجایی – خامنه ای

17 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعد از عزل ابوالحسن بنی صدر، محمد علی رجایی دومین رییس جمهوری ایران شد. اما کمی بعد با ترور او، علی خامنه ای به ریاست جمهوری رسید که دوره او تا مرگ آیت الله خمینی ادامه یافت. گزارش از آرش سیگارچی.