روزنامه‌نگار کرد ایرانی، یکی از چهره های سال ۲۰۱۸

01 بهمن 1397