روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین باری که از کوره در رفتید و دعوای لفظی و فیزیکی در خیابان داشتید کی بود؟ چند بار پشیمان شدید؟ چرا در جامعه ایران این پدیده آنقدر افزایش پیدا کرده است؟ نقش سیاست، اقتصاد و فرهنگمان در افزایش نزاع های خیابانی در ایران چیست؟