روز صنایع دستی

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صنایع دستی در جهان به احراز هویت اقوام و ملل کمک می کند. در کشورهای در حال توسعه به اسکان در سرزمین مادری هم کمک می کند. اما در سال های اخیر در ایران با بحران جدی مواجه شده است. نکته مهم این است که چرا صنایع دستی درآمد زا نیست؟ آیا شما در تزیین خانه خود از صنایع دستی استفاده می کنید؟