روز قوه قضائیه درایران

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا رهبر مسئول ایرادات قوه قضائیه است؟ آیا دستگاه قضایی غیرانتخابی که خود را فقط به یک فرد و مقام پاسخگو می‌داند٬حافظ حقوق شهروندان خواهد بود؟